Home » , , , , , , , , , , , » Imperiul româno-bulgar

Imperiul româno-bulgar

Written By Dragos Gros on miercuri, 16 septembrie 2015 | 07:35  Întâiul imperiu bulgar fusese stins la 1018 prin puternicul braţ al lui Vasile Bulgaroctonul. Bulgarii rămaseră în stăpânire bizantină 167 de ani, până când în 1185 sună iarăşi pentru ei ceasul eliberării de sub jugul străin. Trezirea lor la viaţa neatârnată le veni însă dintr-o parte la care ei poate nu se aşteptau: de la păstorii români din munţii Balcani. Răscoala acestora fu provocată prin următoarea împrejurare: împăratul Isac al II-lea Anghelul îşi pusese în gând să sărbătorească căsătoria lui cu fiica lui Bela al III-lea, regele Ungariei, într-un chip cu totul neobişnuit. Pentru a aduna banii trebuincioşi, el scrise o dare obştească, în natură, asupra întregii sale împărăţii, dare ce trebuia să fie luată cu deosebire de pe animale, vite, oi şi râmători, şi care lovea mai ales în păstorii români din muntele Hemus, a căror avere de căpetenie erau tocmai cirezile de vite şi turmele de oi.

Românii trimit doi fraţi, Petru şi Asan la împăratul care se afla în lagărul de la Kypsella. Deputaţii păstorilor, oameni simpli şi neciopliţi, susţinând tânguirile lor cam cu iuţeală şi amărăciune, Asan cel mai înfocat din ei, fu lovit peste obraz, din ordinul sebastocratorului Ioan. Respinşi în cererile şi atinşi în onoarea lor, ei se întorc înapoi, cu inima fierbând de ură şi răzbunare şi se hotărăsc a răscula poporul lor contra asupritoarei domnii a grecilor din Constantinopole. Scump trebuia să plătească decăzuta împărăţie de Răsărit palma aplicată pe obrazul unui popor tânăr şi viteaz care, după cum spune Veniamin din Tudela, nu fusese stăpânit încă de nici un rege.


Propunerea făcută poporului de cei doi trimişi ai săi, de a se răscula, întâlni deocamdată o primire îndoielnică. Lupta cu o împărăţie mare, a cărei putreziciune erau departe de a o cunoaşte, speria chiar şi pe cei mai inimoşi. Petru şi Asan recurseră la un meşteşug pentru a hotărî masele şi ridicară o biserică în Hemus, în care adunară mai mulţi oameni pe care poporul îi credea posedaţi de spirite necurate şi aceştia fură învăţaţi, ca după accesele cele îngrozitoare la care erau expuşi, să spună că Sfântul Dimitrie, făcătorul de minuni din TesaIonic, s-ar fi strămutat aici la ei, spre a-i scăpa din jugul în care se aflau. Astfel ajunseră fraţii Petru şi Asan a convinge pe poporul lor, că numai să îndrăznească şi îndrăzneala lor va fi încununată de o deplină izbândă.

Revoluţia proclamându-se, Asan, fratele mai mare îşi pune o coaronă pe cap şi coturni de purpură în picioare, apărând el însuşi ca împărat înaintea compatrioţilor săi înminunaţi. După mai multe lupte din care românii ieşiră învingători, ducând cu sine în munţii lor nenumărată pradă, izbuteşte împăratul să-i înfrângă o dată pe valahi, folosindu-se de întinderea năprasnică a unei groase ceţe şi luându-i la goană, îi scoate din Hemus şi-i alungă până la Dunăre, unde Petru şi Asan caută o scăpare pe malul stâng al fluviului, la poporul cumanilor care locuia pe atunci în Muntenia.


De-abia ajunsese împăratul în capitală, când Petru şi Asan trecând înapoi Dunărea, ajutaţi de un puternic corp de cumani deschid iarăşi lupta contra Imperiului Bizantin, hotărâţi de astă dată a reînfiinţa lmperiul Misienilor şi al Bulgarilor după cum fusese mai înainte. Generalul bizantin Cantacuzino, însărcinat de Împărat cu conducerea operaţiilor, este surprins într-o noapte de valahi şi cumplit bătut, pierzându-şi până şi hainele lui cele cusute cu aur, pe care le îmbrăcară cu mare mulţumire conducătorii răsculaţilor, Petru şi Asan. Împăratul îl schimbă pe Cantacuzino, punându-l pe Vrana în locu-i, care însă întoarce armele contra stăpânului său, încât această revoluţie din Imperiul Bizantin dă timp valahilor de a-şi aduna şi întări încă mai mult puterile, spre împotrivire.


Românii, încurajaţi prin izbânzile lor de până acum, încep a se coborî din munţi şi a ataca oraşele greceşti aşezate la poalele lor, ferindu-se întotdeauna de la a primi vreo luptă hotărâtoare în câmpie, cu trupele imperiale. După mai multe încercări fără rezultat decisiv în anii 1187-1190, Isac Anghelul întreprinde o expediţie în acest din urmă an, chiar în centrul regiunii valahilor, în cetatea muntelui Hemus. Asănestii, din momentul în care se răsculaseră, luaseră o măsură foarte înţeleaptă, aceea de a întări cetăţile şi castelele ce se aflau în muntele Hemus, încă de pe timpul lui Iustinian care le ridicase aici contra năvălirilor barbare. Valahii se închiseră în ele la venirea împăratului sau se ascunseră în văgăunile cele mai neumblate ale munţilor şi aşteptau momentul favorabil pentru a cădea asupra armatei împărăteşti. Anghelul, văzând că nu le poate face nimic, se hotărăşte să iasă din adâncul munţilor, unde nu se simţea în siguranţă şi voind să scurteze drumul, apucă printr-o trecătoare îngustă spre oraşul Berrhoe. Aici îl aşteptau valahii. Cum intră armata imperială în strâmtoarea cea primejdioasă, o ploaie de bolovani şi de stânci rostogolite curge peste dânsa din vârful munţilor şi oştirea cade sfărâmată şi ucisă, fără a avea măcar putinţă de a se apăra. Împăratul scapa numai după cele mai mari pericole şi ajunge la Berrhoe, lăsând în mâna „barbarilor” toate bagajele armatei şi însuşi coiful sau imperial pe care-l pierduse în fugă.


Din acel moment, împăratul se leapădă de ideea de a mai aduce iarăşi la ascultare pe valahi, şi ia faţă de dânşii numai măsuri de apărare. Acestea erau de nevoie, căci valahii, încurajaţi prin respingerea armatei bizantine, atacă şi ocupă mai multe cetăţi greceşti, precum Anhialos, Varna, Triadizza şi le pradă pe altele precum Filipopole şi Adrianopole. Ei devin tot mai îndrăzneţi, încearcă lupte făţişe cu bizantinii, îl bat pe generalul Guido şi îl ucid pe Batatze într-o luptă la Adrianopole. O nouă revoluţie din Constantinopole, prin care Isac Anghelul este detronat de fratele său Alexios, întăreşte şi mai mult poziţia răsculaţilor (1193).

Izbânzile valahilor păreau că vor suferi o întrerupere prin moartea capului lor celui mai energic şi inteligent, Asan. Anume o rudenie a lui, Ivancu, care trăia în nelegiuire cu cumnata lui Asan, fiind mustrat şi ameninţat cu moartea de acesta, apucă el înaintea pericolului, punând capăt zilelor lui Asan. Acest omor însă pare a fi avut un motiv politic, ascuns prin acel expus, căci Ivancu după moartea lui Asan, vrea cu partida lui să răpească la el puterea. Se pare că Ivancu fusese împins la acest omor prin înteţirile sebastocratorului Isac, rudenia împăratului Alexios, care fusese prins de valahi într-o luptă anterioară. Sebastrocatorul i-o făgăduise chiar omorâtorului pe fiica lui în căsătorie. Ivancu pune cu partida lui mâna pe Târnovo, cel mai însemnat oraş din Hemus, unde el organizează o împotrivire contra lui Petru, fratele lui Asan, care luase moştenirea celui ucis. Petru, ajutat însă de fratele său cel mai tânăr, Ioniţă, îl constrânge pe răzvrătitul Ivancu în cetatea Târnovo, unde el îi cheamă pe greci în ajutor, dovada cea mai bună despre înţelegerea lui cu dânşii. Armata bizantină refuză a merge contra valahilor şi Ivancu este nevoit să iasă din Târnovo şi să fugă la Constantinopole, unde căută a-i stârni pe greci contra valahilor. El este foarte bine primit de bizantini, se căsătoreşte cu Ana văduva sebastocratorului Isac care murise în prinsoare la valahi şi arătându-se în mai multe lupte cu aceştia ca un conducător priceput, împăratul pune în el toată speranţa luptei contra răsculaţilor. Tocmai atunci se întâmplă ca şi Petru să piară jertfa cuţitului altui ucigaş, tot din ginta sa.


Urmează în locul său al treilea frate, Ioniţă, care pune pe o trainică temelie Împărăţia valaho-bulgară (1197). Cum vine la domnie, îl însărcinează pe un alt valah, Hrisos, să apere cetăţuia Strumniţa contra atacurilor grecilor, cetăţuie aşezată pe vârful unui munte şi ale cărei case se vedeau de jos ca nişte cuiburi, iar locuitorii lor păreau păsări agăţate pe înălţimi. Tot Hrisos aduce curând iar în stăpânirea valahilor cetăţuia Prosacon, un loc din cele mai bine întărite de natură, aşezat pe o stâncă înaltă şi masivă, pe vârful căreia conducea o singură potecă ce mergea pe marginea unor prăpăstii înfricoşate, în fundul căreia râul Axios (Vardarul) rostogolea spumegoasele lui valuri. Aceasta cetate este încă întărită de Hrisos, cu ajutorul unui arhitect şi mecanic grec smomit din lagărul bizantin şi împăratul, atacând-o fără pregătirile trebuincioase, este bătut cumplit şi se retrage la Constantinopole. Altă nenorocire însă trebuia să lovească în Imperiul Bizantin. Ivancu, acel valah renegat, care după ce-l ucisese pe Asan, îşi căutase scăpare la greci şi ajunsese acolo la cele mai mari onoruri, nu se ştie din ce pricină, poate câştigat prin făgăduinţele lui Ioniţă, fuge din Constantinopele şi vine la româno-bulgari, spre a le ajuta în lupta contra foştilor săi prieteni. Ivancu, organizând o armată după sistemul bizantin, devine pentru greci cel mai periculos duşman. Alexios îl trimite contra lui pe Manoil Kamitzes, care izbuteşte să ia cu asalt cetăţuia, pe lângă locul numit Kritzimo. Ivancu însă îl cheamă în ajutorul său pe un alt căpitan român, Ivan, din muntele Zagora în Hemus şi înşelându-l pe Kamytzes prin nişte turme, pe care le trimite în calea lui spre a-l face să se ia după ele şi să le prindă, având nevoie de provizii, îl bate pe generalul grec de-l stinge şi-l ia chiar prins. Grecii izbutesc totuşi mai târziu a scăpa prin trădare de acest nou duşman, ucigându-l pe Ivancu şi trimiţându-l pe fratele său Mito în surghiun.În anul 1199 Nicetas Choniates raportează că sciţii (cumanii) cu o ceată de valahi trecând Istrul au năvălit în Grecia. Valahii de care e vorba aici locuiau la nordul Dunării, sălăşluinţa cumanilor. Împăratul Alexios, pentru a scăpa de prădăciunile acestor barbari, trimite după ajutor la principele Galiţiei, Roman, care atacând locuinţele cumanilor, îi sileşte să părăsească expediţia întreprinsă şi să se întoarcă a-şi apăra propria lor ţară. Puţin după aceea, începând încurcăturile cu latinii din cruciada a IV-a, bizantinii lasă deplină libertate Imperiului valaho-bulgar de a se constitui regulat.


A. D. Xenopol
Share this article :

Trimiteți un comentariu

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Enciclopediae - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger