Pecenegi și cumani

Written By Dragos Gros on luni, 8 septembrie 2014 | 09:21

Pecenegi
Locuinţele ocupate astăzi de nogai şi anume stepa de lângă fluviul Kuma, în Caucaz, era odinioară patria cumanilor, un popor de acelaşi neam cu nogaii, din care făceau parte şi pecenegii, aşezaţi primitiv la Nordul Marii Caspice şi învecinaţi la Sud cu cumanii. Aceste două popoare au jucat un rol însemnat în istoria Europei orientale din sec. IX-XIII şi în special în trecutul medieval al românilor, ceea ce ne îndeamnă a ne ocupa mai îndeaproape de dânsele.

Pecenegii figurează la scriitorii comtemporani sub diferite nume. Constantin Porphyrogenetul, care ne-a lăsat (sec. X) datele etnografice cele mai pozitive asupra lor, îi numeşte patzinaki; cronicarul rus Nestor (sec. XI) pecenezi, ca şi scriitorii arabi beženek; cronicarii occidentali pecinaci şi cei unguri bisseni (sau beszenyö). Toate aceste nume erau necunoscute poporului însuşi, care purta numele naţional de kangar.

Alungaţi, pe la 870, din locuinţele lor de către kazari şi cumani, pecenegii se îndreptară spre Ucraina şi după ce devastară Basarabia, două din hoardele lor ocupară mai toată Muntenia, în special porţiunea-i orientală, unde până astăzi amintirea lor trăieşte în pichetul Peceneaga pe Dunăre şi în două pâraie din Dobrogea cu acelaşi nume. După zdrobirea puterii lor de către bizantini la sfârşitul sec. XI, parte dintr-înşii se aşezară în Ungaria sub numele de bisseni, unde trăiră sub proprii lor cneji şi judecători, până ce se pierdură în neamul înrudit al cumanilor (17 localităţi în Ardeal şi în Ungaria ca Beszenyö, Besonovo etc. conservă memoria numelui lor); parte se stabiliră dincolo de Dunăre, în Bulgaria, unde câteva sate au transmis posterităţii numele celui mai viteaz şi mai războinic din toate popoarele turce.

Originea turcă a pecenegilor e mai presus de orice îndoială. Anna Comnena afirma că ei vorbeau aceeaşi limbă cu cumanii. Fiind dat caracterul pozitiv turc al limbii cumane, urmează că şi pecenegii aparţin aceluiaşi neam. Răposatul Hunfalvy, împingând tendinţa ugrizării până la extrem, îi considera de origine ugrică şi înrudiţi deci cu maghiarii, în sânul cărora au dispărut. Cele câteva nume proprii, singurele rămăşiţe din graiul peceneg, le interpretează arbitrar cu ajutorul idiomelor ugro-finice. Dar tocmai această scurtă nomenclatură de triburi, provincii şi cetăţi pecenege, analizate de Vámbéry, vorbeşte în favoarea turcismului acestui popor.

Cumani
Cumanii poartă la scriitorii bizantini numele lor naţional de oghuz, cu care arabii îi porecleau pe nomazii turci din stepele de la răsărit de Volga; Nestor îi numeşte poloviţi adică „bălani”, ca şi cronicarii germani „falawa” – „cei cu părul plăviu”, iar cronicarii unguri „kún”, forma primitivă a numelui „cuman”. Pornind din stepa lor de lângă Kuma, ei îi alungară pe pecenegi de la Nordul Caspicei, le ocupară locuinţele (880-900), unde îi mai află peste un secol şi jumătate Constantin Porphyrogenetul. Hoardele lor pribege îi atacară apoi pe slavi în 1058, cu care ocazie Nestor pomeneşte firea lor brutală. Întinzându-se, către 1086, în direcţia Carpaţilor, cumanii cuprinseră Moldova şi Ţara Românească până dincolo de Olt. În secolul al XIII-lea numărul lor deveni atât de mare, încât ambele ţări purtau numele de Cumania. Ei rămaseră în aceste locuri aproape un secol şi jumătate (1086-1220) şi par a fi trăit în bune relaţii cu populaţia indigenă, deoarece o fracţiune dintr-înşii adoptă în cele din urmă religia, limba şi datinile româneşti, iar altă fracţiune, fugind în 1239 de invazia mongolă se adăposti în Ungaria, unde regele Bela îi dete un teritoriu între Tisa şi Dunăre (numit după dânşii Cumania), unde mai târziu se creştinară şi se maghiarizară; alţii, în fine, vor fi căutat un refugiu în partea orientală a Bulgariei, unde par a fi supravieţuit până astăzi în aşa-numiţii găgăuţi din Dobrogea şi surguţi din Adrianopole, creştini ortodocşi care vorbesc turceşte şi au un tip particular.

Existenţa cumanilor pe pământul românesc o adeveresc peste 33 de nume topice şi onomastice formate din coman (ca în Ardeal şi în Balcani). Mai interesante sunt propriile lor urme toponimice lăsate în Muntenia şi în Moldova. Astfel sunt numele oraşelor: TELEORMAN, reprezentând o formă cumană „Teli orman”, pădure nebună (ad désa) şi corespunzând formei turceşti „Deli orman”, cum se numeşte o pădure şi o provincie a Rumeliei; cuman „teli”, giagatai „tili”, uigur „tilbe”, osmanlîi „deli”. CARACAL, de la cumanul „Kara kala” – „castrum nigrum”, în opoziţie cu „Ak kerman” – „castrum album”, epitete luate din sfera culorilor şi date oraşelor şi popoarelor după un simbolism propriu naţiunilor turco-tătare, la care culoarea albă denotă elementul dominant, iar cea neagră elementul subjugat. IAŞI, cetatea Iașilor sau a cumanilor (din yaasi „arcaş”), cum se numea o porţiune a acestui popor, latinizată după moda medievală în „jassones” sau „jazyges”.

Elementul cuman. Şi mai interesantă e influenţa lexicală căci cumana a dat limbii române primul strat al turcismelor ei. Aici însă se impune o mare rezervă cercetătorului, deoarece idiomele turceşti sunt foarte puţin variabile în timp şi în spaţiu, aşa că limba celui mai vechi monument uigur (Kudatku bilik din sec. X) nu diferă mult de idioma-i modernă giagatai. E adevărat că cunoştinţa în privinţa cumanei a dobândit un teren solid prin „Dicţionarul manuscris cumano-latin”, din 1303, ce Petrarca dăruise Bibliotecii din Veneţia şi despre care contele Géza Kúun a dat în anii din urmă prima ediţie ştiinţifică. Dintr-însul se poate vedea ce caracter pronunţat turc şi în special tătar sau turco-oriental avea această idiomă: astfel giagatai şi cumana posedă deopotrivă tendinţa de a înlocui dentala sonoră cu surda-i corespunzătoare (cf. teli „stultus” şi temir „ferrum” cu formele corelative osmanlîi, deli şi demir), existenţa lichidei nazale ca în osmanlîie şi reducerea în ambele a guturalei la o aspiraţie mai uşoară (han „rex”=han). Fondul lexical nu diferă între cumană şi idiomele înrudite şi nuanţele fonetice le sunt comune.

Astfel fiind, ce criterii ar putea fixa originea cumană şi nu osmanlîie a cutărei vorbe turceşti? Împrumuturile turceşti propriu-zise nu există în Ardeal şi cele câteva turcisme din graiul bănăţean au venit prin mijlocirea sârbilor. Pe de altă parte, o serie din aceste împrumuturi sunt adânc înrădăcinate în limbă şi se bucură de o mare circulaţie, ceea ce indică o provenienţă mai veche decât vorbele intrate prin filiera osmanlîie.

Asemenea elemente mai vechi ar fi bunăoară: beci, în sens de subterană şi de pivniţa boltită, se află în cumană (beči el „urbs munita”) şi în giagatai (bičin „citadela”); vorba lipseşte în alte dialecte turceşti, dar pare a fi supravieţuit în numele turcesc al oraşului Viena, Beč, care trecu la sârbi, român şi unguri (Bécs) şi al cărui sens primitiv va fi fost „subterană”. Oraşele Pesta (ung. pest „cuptor”) şi Bodrum, numele turcesc al anticului Halicarnas, (d. podrum „pivniţă”) prezintă aceleaşi raporturi semantice.

Numele banului de aramă, al lui Ioan-Vodă, din 1573, ar deriva din cum. (nagtul) akča „pecunia” (osm. nakt akče) şi nu din turc. akče „bănuţ de argint” (din ak „alb”). Cu alte cuvinte, numai în cumană vorba ar fi desemnat o monedă şi de altă culoare decât cea albă. Dar pe de o parte, vorba cumană nu înseamnă decât „bani naht sau peşin”, fără să indice dacă erau de argint ori de aramă, iar pe de altă parte, admiţându-se chiar aceasta, un proces identic de generalizare a sensului se observa la fr. „argent” şi la pluralul diferenţiat al vorbelor para şi ban, câteşitrele desemnând la început o monedă măruntă de argint şi apoi o monedă de orice natură. Aceeaşi evoluţie semantică a încercat-o dealtminterea vorba şi turceşte: akče „monnaie, argent, richesse, pièce”.

Cât priveşte pe aslam „camătă”, care figurează în vechile psaltiri moldoveneşti, el derivă de-a dreptul din vechiul rus „oslamu”, cu acelaşi sens şi aşa se explică existenţa-i în texte religioase. Afirmaţia că vorba n-ar exista în nici un dialect turc, ci numai şi numai în cumană, cade dinaintea giagataicului aslam „camătă” (de unde trecu în vechea rusă şi de acolo în Moldova), identic altminteri cu cumanul astelan „uşura”. Aceeaşi vorbă cu sensul de camătă există în dialectele kazan, baraba, tobolsk şi crîmlean.

În neputinţă dar de a fixa, din cauza motivelor mai sus arătate, un principiu de călăuzire în această direcţie, ne mulţumim a reproduce pur şi simplu seria vorbelor cumane ce corespund turcismelor româneşti şi aflătoare în Codicele cuman: chatir, voluntas (hatyr), chalp, falsus (kalp); duchan, opcina, taberna (dukkian), dulab, armarium (dolab); fanar, lampas (fanar), frangi, vellus (frengi); gerdan, collum (gerdan), habar, res novae, nova (habar); madim, metallum (maden), makala, platea (mahala), meydan, locus planus (meydan), maymun, simia (maymun), mărul, lactuca (mărul), mascara, joculator (mashara); nagt, pecunia (nakd), narangi, auriaeus color (narenği), noghut, cicer (nohud), nay, tibia (ney), ortac, socius (ortak); peroza, turcoise (piruze); sabur, aloe (sabyr), sachez, mastiche (sakyz), salkum, botrus (salkym), saraf, nummularius (saraf), saray, palatium (saray), sinduk, arcă, cista (sunduk), sufra, mensa (sofra), tas, pelvis tonsoria (tas), taman, perfectum (tamam), tarazy, libra (terazi). Parcurgând această listă, se poate observa că nu figurează într-însa nici un termen important de ordin cultural. Diferenţele formale fiind imperceptibile, accentuăm din nou prudenţa cu care trebuie să se procedeze într-un domeniu aproape necunoscut, în care aşa-numitele descoperiri pot fi infirmate de prima constatare ulterioară.


Lazăr Şăineanu
Share this article :

Trimiteți un comentariu

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Enciclopediae - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger